BETAAL LATER MET KLARNA  Klarna

Delivery Truck

  Gratis Verzending vanaf €50     

  3,000+ Blije Klanten

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Hierna wordt verstaan onder:
"Website": de website "loreeskin.com" en al haar pagina's.
"Producten" of "Diensten": alle producten (materialen) en diensten (services) die op de Website kunnen worden gekocht of waarop een abonnement kan worden genomen.
"Aanbieder": de rechtspersoon of natuurlijke persoon van Loreeskin die zijn producten of diensten aanbiedt op de Website.
"Klant": de internetgebruiker, individueel of professioneel, die producten of diensten koopt op de Website.
"Consument" in de zin van de Wet op de Consumentenbescherming: "iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen".

Internetgebruikers die de Website bezoeken en geïnteresseerd zijn in de door de Verkoper aangeboden producten en diensten worden verzocht deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, af te drukken en/of op te slaan op een duurzame drager alvorens een bestelling te plaatsen op de Website.

De Klant bevestigt dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en deze volledig aanvaardt.

Artikel 2 - Toepassing van de algemene voorwaarden en doel van de website
De Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie op de Website te publiceren.

De algemene voorwaarden die van kracht zijn op de dag dat de bestelling op de Website wordt geplaatst, zijn van toepassing op de Klant.

Voor juridische informatie over de host en uitgever van de Website, het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en de gebruiksvoorwaarden van de Website wordt verwezen naar de algemene gebruiksvoorwaarden, de juridische mededelingen en het gegevenshandvest van deze Website.

De website is gratis en toegankelijk voor alle klanten. De aankoop van een product of dienst impliceert dat de klant deze voorwaarden volledig heeft aanvaard en er dus kennis van heeft genomen. Voor de klant kan deze aanvaarding bijvoorbeeld bestaan uit het aankruisen van het vakje dat overeenkomt met de akkoordzin van deze algemene voorwaarden, bijvoorbeeld met de woorden "Ik bevestig dat ik alle algemene voorwaarden van de website aanvaard". Het aankruisen van dit vakje heeft dezelfde waarde als de handgeschreven handtekening van de Klant.

De aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden impliceert dat de Klant over de vereiste handelingsbekwaamheid beschikt. Indien de Klant minderjarig is of handelingsonbekwaam, verklaart hij dat hij beschikt over de toestemming van een voogd, bewaarder of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

De Klant erkent de bewijskracht van de automatische registratiesystemen van de Verkoper en ziet af van elke betwisting in geval van betwisting, behoudens bewijs van het tegendeel.

Artikel 3 - Aanmaak van een klantenrekening
Het aanmaken van een "klantenaccount" is een voorwaarde voor elke bestelling die de klant op deze website plaatst. Hiertoe wordt de klant gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals naam en voornaam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer, hoewel deze lijst niet pretendeert volledig te zijn. De klant verbindt zich er derhalve toe nauwkeurige informatie te verstrekken. De klant is verantwoordelijk voor het bijwerken van zijn gegevens. Hij moet de verkoper dus onmiddellijk op de hoogte brengen van een wijziging. De klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de verstrekte gegevens.

De op de website geregistreerde klant heeft de mogelijkheid om in te loggen met zijn toegangsgegevens (e-mailadres en wachtwoord ingesteld tijdens de registratie) of eventueel met behulp van systemen zoals de verbindingsknoppen van sociale netwerken van derden. De klant is volledig verantwoordelijk voor de bescherming van het door hem gekozen wachtwoord. Hij wordt aangemoedigd sterke wachtwoorden te gebruiken. Als het wachtwoord wordt vergeten, kan de klant een nieuw wachtwoord aanmaken. Dit wachtwoord garandeert de vertrouwelijkheid van de informatie in zijn rubriek "Mijn account" en de klant onthoudt zich er dan ook van deze informatie bekend te maken of door te geven aan derden, anders kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot de account van de klant.

Via de klantenaccount kan de Klant al zijn bestellingen op de Website bekijken. Indien de gegevens van de klantenrekening verloren gaan door een technische fout of door overmacht, kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld, aangezien deze informatie geen bewijskracht heeft, maar enkel informatief van aard is. De pagina's van de klantenrekening kunnen vrij worden afgedrukt door de klant van de respectieve rekening, maar vormen geen bewijs, maar zijn louter informatief van aard en dienen voor een efficiënt beheer van de bestellingen of bijdragen van de klant.

Het staat elke klant vrij zijn account op de website te sluiten. Daartoe moet hij een e-mail sturen naar de verkoper met de mededeling dat hij zijn account wil verwijderen. Het is dan niet mogelijk de gegevens te recupereren.

De verkoper behoudt zich het exclusieve recht voor om de account te verwijderen van elke klant die deze voorwaarden schendt (met name, en zonder dat dit een voorbeeld is, als de klant bewust valse informatie heeft verstrekt bij de registratie en het instellen van zijn persoonlijke ruimte). ) of een account dat ten minste één jaar inactief is geweest. De klant lijdt geen schade als gevolg van deze verwijdering en kan hiervoor geen vergoeding eisen. Deze uitsluiting sluit niet uit dat de Verkoper gerechtelijke stappen kan ondernemen tegen de Klant indien de omstandigheden dit rechtvaardigen.

Artikel 4 - Voorwaarden voor inschrijving op een bestelling en beschrijving van het aankoopproces
De aangeboden producten en diensten zijn opgenomen in de op de website gepubliceerde catalogus. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving die door de verkoper is opgesteld op basis van de door de leverancier verstrekte beschrijvingen.

De productfoto's in de catalogus geven een getrouw beeld van de aangeboden producten en diensten.

Het immateriële object dat alle producten of diensten groepeert die de Klant van de Website voor aankoop heeft geselecteerd door op deze elementen te klikken, wordt hierna het "winkelwagentje" genoemd. Om zijn bestelling uit te voeren, selecteert de Klant de gewenste producten door ze in zijn "winkelwagentje" te plaatsen, waarvan de inhoud op elk moment kan worden gewijzigd.

Zodra de Klant van mening is dat hij alle producten die hij wenst te kopen heeft geselecteerd en in zijn winkelwagentje heeft geplaatst, heeft hij de mogelijkheid zijn bestelling te bevestigen door op de desbetreffende knop te klikken. Hij wordt dan doorgestuurd naar een overzichtspagina waar hij informatie krijgt over het aantal en de kenmerken van de bestelde producten en hun prijs per eenheid.

Indien hij zijn bestelling wenst te bevestigen, moet de Klant het vakje aanvinken dat deze voorwaarden bevestigt en op de bevestigingsknop klikken. De klant wordt vervolgens doorgestuurd naar een pagina waar hij de velden van het bestelformulier moet invullen. In deze laatste moet hij een aantal persoonlijke gegevens verstrekken die hem betreffen en die nodig zijn voor de goede afhandeling van de bestelling.

Alle via de website geplaatste bestellingen moeten correct worden uitgevoerd en de vereiste informatie bevatten. De klant kan de bestelling wijzigen, corrigeren, aanvullen of annuleren totdat deze is bevestigd.

Na het invullen van het formulier wordt de klant gevraagd zijn betaling uit te voeren via de betaalwijze die in de rubriek Betalingsvoorwaarden van deze Algemene Voorwaarden is aangegeven. Na enkele ogenblikken ontvangt de klant een e-mail ter bevestiging van de bestelling, waarin hij wordt herinnerd aan de inhoud van de bestelling en de prijs.

Overeenkomstig dit beding van eigendomsvoorbehoud blijven de verkochte producten eigendom van de verkoper totdat de prijs volledig is betaald.

Artikel 5 - Prijs en betalingsvoorwaarden
Tenzij anders vermeld, zijn de in de catalogus vermelde prijzen in euro, inclusief alle belastingen (TTC), rekening houdend met de op de datum van de bestelling geldende BTW en zonder deelname in de behandelings- en verzendingskosten.

Loreeskin behoudt zich het recht voor om elke wijziging van het BTW-tarief toe te passen op de prijs van de Producten of Diensten. De Verkoper behoudt zich eveneens het recht voor zijn prijzen op elk moment te wijzigen. Voor de Klant zal echter alleen de prijs gelden die op de dag van de bestelling in de catalogus wordt vermeld.

De klant kan op deze website een bestelling plaatsen en betalen met creditcard of PayPal. Kredietkaartbetalingen gebeuren via beveiligde transacties die worden aangeboden door een provider van een online betalingsplatform.

Deze website heeft geen toegang tot de gegevens van de betalingsmethode van de klant. De betaling gebeurt rechtstreeks aan de bank of de betalingsdienstaanbieder die de betaling van de klant aanvaardt. In geval van betaling per bankoverschrijving beginnen de in het artikel "Leveringen" van deze Algemene Voorwaarden genoemde leveringstermijnen, naar keuze van de Verkoper, pas op de datum van de daadwerkelijke ontvangst van de betaling door de Verkoper. De beschikbaarheid van de Producten wordt op de Website aangegeven in de beschrijving van elk Product.

Loreskin archiveert bestellingen en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie is van het origineel. De geautomatiseerde gegevens worden door de Partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de Partijen.

Artikel 6 - Leveringen
De leveringskosten worden voorafgaand aan elke betaling aan de Klant getoond. De Website kent geen geografische leveringsbeperkingen, bestellingen kunnen overal ter wereld worden verzonden. De in de bestelling aangegeven levertijden zijn louter informatief en zijn afhankelijk van mogelijke vertragingen door de Post of andere bijzondere gevallen die de levering verhinderen (evenementen, slecht weer, enz.).

In geval van levering van een Product buiten het grondgebied van de Europese Unie en de Franse overzeese departementen en gebiedsdelen, verklaart de Klant dat hij de importeur van het Product is en aanvaardt hij dat de Verkoper hem in dat geval niet het exacte bedrag van de kosten van douane en formaliteiten of invoerrechten kan meedelen die van toepassing zijn in het land waar de levering van het Product wordt gevraagd.

Tenzij anders aangegeven op de Website tijdens het bestelproces of in de beschrijving van de bestelde Producten, verbindt de Verkoper zich er in ieder geval toe de Producten te leveren binnen een termijn van maximaal vijftien (15) dagen na het sluiten van de overeenkomst met een Consument Klant.

In geval van zelflevering kan de Klant een pakket weigeren op het ogenblik van de levering, indien hij een onregelmatigheid in de levering vaststelt (beschadiging, product dat ontbreekt op de leveringsbon, beschadigde verpakking, gebroken producten, enz. Om zijn weigeringsrecht uit te oefenen, moet de Klant de beschadigde of defecte verpakking(en) in aanwezigheid van de vervoerder openen en hem de beschadigde goederen laten terugnemen. In geval van levering aan een postbus verbindt de Klant zich ertoe het pakket onmiddellijk te controleren en bij eventuele afwijkingen contact op te nemen met Loreeskin Support. Niet-conformiteit,

Indien het pakket van de Klant door het postkantoor of een andere postdienstverlener naar de Verkoper wordt teruggestuurd, zal de Verkoper na ontvangst van het teruggestuurde pakket contact opnemen met de Klant om te vragen wat er met zijn bestelling moet gebeuren. Indien de klant het pakket ten onrechte heeft geweigerd, kan hij de terugzending aanvragen door eerst de verzendkosten voor de nieuwe zending te betalen. De verzendkosten zijn ook verschuldigd voor bestellingen waarvoor bij de bestelling verzendkosten werden aangeboden.

In geval van een gebrek aan levering of omruiling (indien het herroepingsrecht van toepassing is, d.w.z. indien de klant een consument is en de overeenkomst voor de aankoop van het product of de dienst herroeping toestaat) moet het om te ruilen of terug te betalen product volledig en in perfecte staat aan de verkoper worden teruggezonden. Gebreken als gevolg van onhandigheid of fouten van de klant kunnen de verkoper niet worden aangerekend.

Elke vertraging in de levering ten opzichte van de datum of het tijdstip dat aan de consument-klant bij de bestelling werd meegedeeld of, indien geen datum of tijdstip werd meegedeeld bij de bestelling, meer dan dertig (30) dagen na de datum van de bestelling, heeft tot gevolg dat de consument-klant afziet van de aankoop op initiatief van de consument-klant, die dit schriftelijk per aangetekende brief met ontvangstbewijs verzoekt indien hij de verkoper niet heeft opgedragen de levering uit te voeren. De consument-klant krijgt dan uiterlijk veertien (14) dagen na de ontbinding van de overeenkomst het volledige betaalde bedrag terugbetaald. Deze clausule is niet van toepassing indien de vertraging in de levering te wijten is aan overmacht.

Speciaal geval van een pakket waarvan het trackingnummer aangeeft dat het "geleverd" is, maar niet in een brievenbus lag: Als de klant merkt en aan de verkoper meldt dat het pakket niet in zijn brievenbus ligt, hoewel het trackingnummer aangeeft dat het "gedistribueerd" was, kan de klantenservice aanvullende informatie en een officieel document van DHL vragen om zijn klacht over het trackingnummer in kwestie te beantwoorden. De Verkoper zal dan al het mogelijke doen om de Klant tevreden te stellen, met name door de onmiddellijke terugzending van de Producten op zijn kosten aan te bieden.

Artikel 7 - Herroepingsrecht en herroepingsformulier
De consument-klant beschikt over een termijn van veertien (14) werkdagen vanaf de datum van ontvangst van het bestelde product om zijn bestelling te annuleren. Hij is verplicht elk product dat hem niet bevalt binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek tot terugbetaling van Loreeskin terug te sturen en een omruiling of terugbetaling te vragen zonder boete, met uitzondering van de kosten voor de retourzending.

Het product moet in perfecte staat, in blisterverpakking en ongebruikt worden geretourneerd. De consument-klant kan hieronder een standaard annuleringsformulier vinden om een bestelling naar Loreeskin te sturen op de website. Het is duidelijk dat in geval van een annulering de klant verantwoordelijk is voor de kosten van het terugsturen van het product.

De klant wordt aangeraden het pakket terug te sturen met een oplossing waarmee het pakket kan worden gevolgd. Als het geretourneerde pakket de verkoper niet bereikt, is het anders niet mogelijk om bij het postkantoor na te vragen of het gevonden kan worden.

Voor deze terugbetaling wordt hetzelfde betaalmiddel gebruikt dat de klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk met de verkoper is overeengekomen dat de klant een ander betaalmiddel zal gebruiken; in geen geval worden de klant kosten aangerekend voor deze terugbetaling.

De verkoper behoudt zich tevens het recht voor de terugbetaling uit te stellen tot de ontvangst van het produkt of tot de klant het bewijs heeft geleverd dat hij het produkt heeft verzonden, tenzij dit bewijs vooraf is geleverd.

In geval van waardevermindering van de Producten door manipulatie die niet nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van het (de) Product(en) vast te stellen, kan de Klant aansprakelijk worden gesteld.

In overeenstemming met artikel L121-17 van de wet op de consumentenbescherming ("Wet Hamon") van juni 2014, vindt de consument-klant hieronder een standaardformulier voor herroeping van een bestelling op de Website:

Herroepingsformulier
(Gelieve dit formulier enkel in te vullen en terug te sturen indien u de overeenkomst wenst te annuleren).

Ik/Wij (*) deel/delen hierbij mee dat ik/wij (*) de overeenkomst betreffende de verkoop van de hieronder vermelde roerende goederen heb/hebben geannuleerd:

Bestelnummer :

Achternaam, Voornaam :

Telefoonnr:

E-mailadres :

Adres:

Reden voor klacht:

- Ruilen * (gewenste product specificeren).

- Terugbetaling * (volledige RIB met IBAN en BIC bijvoegen)

Handtekening van klant(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:

(*) Doorhalen wat overbodig is.

Artikel 8 - Productgarantie
Om te voldoen aan de wettelijke vereisten
De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van elke commerciële garantie.

De consument heeft de keuze om de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek te aanvaarden, tenzij de verkoper heeft verklaard niet door een garantie gebonden te zijn; indien deze garantie wordt ingeroepen, heeft de koper de keuze om van de koop af te zien of de koopprijs te verminderen overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek. Hij beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek.

Elke vertraging, opschorting of onderbreking van de verjaringstermijn kan niet tot gevolg hebben dat de verjaringstermijn wordt verlengd tot meer dan 20 jaar vanaf de datum waarop de vordering is ontstaan, overeenkomstig artikel 2232 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor alle op deze website gekochte artikelen gelden de volgende wettelijke garanties, zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek;

Garantie van wettelijke conformiteit
De verkoper is verplicht de goederen te leveren in overeenstemming met de met de consument-klant gesloten overeenkomst en te reageren op elk gebrek aan overeenstemming bij de levering van de goederen. De conformiteitsgarantie kan worden ingeroepen als er een gebrek is op de dag van levering van het product.

Het is daarentegen aan de klant om te bewijzen dat het gebrek daadwerkelijk aanwezig was bij de overname van het product.

"In geval van een gebrek heeft de koper de keuze tussen herstel of vervanging. De verkoper mag de keuze van de koper echter niet volgen indien deze keuze, gelet op de waarde van de goederen of het belang van het gebrek, kennelijk onevenredig hoge kosten meebrengt in vergelijking met de andere modaliteit. Hij is dan verplicht te handelen volgens de door de koper niet gekozen modaliteit, tenzij dit onmogelijk is.

Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken
Indien een geleverd product niet conform is, kan het worden teruggestuurd naar de verkoper die het zal omruilen. Indien het product niet geruild kan worden (verouderd product, niet meer in voorraad, enz.), zal de klant het bedrag van zijn bestelling terugbetaald krijgen per cheque of overschrijving. De verkoper draagt dan de kosten van de ruil- of terugbetalingsprocedure (met name de kosten voor het terugzenden van het product).

Artikel 9 - Klantenservice
De dienst na verkoop voor deze website kan gecontacteerd worden per e-mail op het volgende adres: "info@loreeskin.com", door het invullen van een formulier of per post op het adres vermeld in het impressum.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
De Verkoper van Loreeskin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de gesloten overeenkomst wegens overmacht. Met betrekking tot de aangekochte producten aanvaardt de Verkoper geen aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving, schade of kosten.

De keuze en aankoop van een product of dienst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, met name als gevolg van de incompatibiliteit van het materiaal, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, terugbetaling of betwisting van de aansprakelijkheid van de verkoper, behalve in geval van een bewezen verborgen gebrek, non-conformiteit, fout of uitoefening van het herroepingsrecht, indien van toepassing, d.w.z. als de klant geen consument is en het contract voor de aankoop van het product of de dienst herroeping toestaat overeenkomstig artikel L 121-21 van het consumentenwetboek.

De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in de Website te gebruiken op eigen risico en verantwoordelijkheid. Loreeskin kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:

  • elke directe of indirecte schade, in het bijzonder met betrekking tot winstderving, inkomstenderving, verlies van klanten, verlies van gegevens, onder andere, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de Website of, integendeel, uit de onmogelijkheid om deze te gebruiken;
  • een panne, het niet beschikbaar zijn van toegang, oneigenlijk gebruik, onjuiste configuratie van de computer van de klant of zelfs het gebruik door de klant van een te weinig gebruikte browser;
  • de inhoud van advertenties en andere links of externe bronnen waartoe de Klanten via de Website toegang hebben.
Bijgevolg kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld indien de kenmerken van de Producten afwijken van de afbeeldingen op de Website of indien deze onjuist of onvolledig zijn.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten
Alle elementen van deze website zijn eigendom van de verkoper of van een derde of worden door de verkoper gebruikt met toestemming van hun eigenaars.

Elke reproductie, weergave of aanpassing van logo's, teksten, beelden of video-inhoud, zonder dat deze lijst volledig is, is strikt verboden en wordt beschouwd als namaak.

Elke klant die zich schuldig maakt aan namaak moet zijn account zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoeding laten opheffen, zonder dat hij enig verlies lijdt ten gevolge van deze opheffing en zonder dat hij zich het recht voorbehoudt om op initiatief van de verkoper of zijn vertegenwoordiger gerechtelijke stappen tegen hem te ondernemen.

De merken en logo's op de Site kunnen geregistreerd zijn door Loreeskin of een van haar partners. Iedereen die deze voorstellingen, reproducties, duplicaties, verdelingen en herhalingen maakt, is onderworpen aan de sancties voorzien in de artikelen L.713-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Artikel 12 - Onafhankelijkheid van clausules
Indien een bepaling van de AV onwettig, nietig of om een andere reden onuitvoerbaar wordt geacht, wordt deze bepaling geacht scheidbaar te zijn van de AV en doet ze geen afbreuk aan de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

Deze Voorwaarden vervangen alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De Voorwaarden zijn niet overdraagbaar, toewijsbaar of sublicentieerbaar door de Klant.

Een gedrukte versie van de Voorwaarden en alle in elektronische vorm verstrekte informatie kan worden vereist in elke gerechtelijke of administratieve procedure met betrekking tot de Voorwaarden. De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze Voorwaarden in het Frans wordt gevoerd.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bemiddeling
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Bij gebrek aan regels van openbare orde kunnen geschillen die ontstaan in verband met de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan een gerechtelijke procedure met het oog op een minnelijke schikking van de evaluatie door de Site Editor.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat verzoeken om minnelijke schikking de termijnen voor het instellen van een rechtsvordering niet uitsluiten. De rechtbanken van de woonplaats van de aanvrager zijn bevoegd voor elke vordering met betrekking tot de toepassing van deze voorwaarden, tenzij de openbare orde anders bepaalt.

GARANTIE:
De garantie is beperkt tot 30 dagen vanaf de datum van aankoop onder normale gebruiksomstandigheden en met uitsluiting van gebreken veroorzaakt door een externe factor. Onder deze voorwaarden verbindt de verkoper zich ertoe het defecte onderdeel te vervangen.

Alle rechten voorbehouden - 01 jan 2023