BETAAL LATER MET KLARNA  Klarna

Delivery Truck

  Gratis Verzending vanaf €50     

  3,000+ Blije Klanten

Privacy

Privacy

Gebruiksvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden en alle documenten waarnaar in dit document wordt verwezen, bepalen de voorwaarden waaronder u onze website, loreeskin.com, mag gebruiken. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door en te voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Wij raden u aan een kopie van deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele toekomstige versies af te drukken, aangezien wij deze van tijd tot tijd kunnen bijwerken.

Welkom op de Website
De Website wordt beheerd door Loreeskin (het "Bedrijf", "wij" of "onze"). Door onze Website te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt eraan gebonden te zijn, ongeacht of u al dan niet een geregistreerde gebruiker van de Website bent. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de Website niet te gebruiken.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf de hierboven vermelde datum, en wij zijn niet gebonden aan aanvullende of afwijkende voorwaarden in enig ander document dat niet in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden. Het Bedrijf kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien of bijwerken door de herziene Voorwaarden op de Website te plaatsen, en deze Voorwaarden zullen van kracht zijn voor al het gebruik van de Website en de Diensten zodra ze zijn geplaatst. Uw voortdurende toegang tot de Website en/of gebruik van de op de Website aangeboden Diensten nadat aanvullende of andere voorwaarden in de Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst, houdt in dat u deze aanvullende of andere voorwaarden aanvaardt.Het Bedrijf kan ook, naar eigen goeddunken,

Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van de Website en alle inhoud, diensten en/of producten die via de Website beschikbaar worden gesteld. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gebruikt. Als u deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief het Privacybeleid van het Bedrijf) schendt of als u een overeenkomst tussen u en ons schendt, kan het Bedrijf uw registratie beëindigen, uw profiel en alle inhoud of informatie die u op de Website hebt geplaatst verwijderen en/of u verbieden de Website (of een deel, aspect of functie van de Website) te gebruiken of te betreden, op elk moment en naar eigen goeddunken met of zonder kennisgeving.

Wij behouden ons het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid, ons Cookiebeleid en alle andere documenten waarnaar in die documenten wordt verwezen van tijd tot tijd bij te werken. Wij kunnen onze Gebruiksvoorwaarden en andere documenten om welke reden dan ook wijzigen:

om veranderingen weer te geven in de manier waarop wij zaken doen;
Om wijzigingen in onze website weer te geven, inclusief maar niet beperkt tot nieuwe functies of functionaliteit die wij aanbieden, wijzigingen in de manier waarop wij u informeren, of wijzigingen in de inhoud, het doel of de beschikbaarheid van de website;
Een gedetailleerde beschrijving van onze huidige gegevensverwerkingsactiviteiten om u te informeren over onze nieuwste praktijken;
Om u te informeren over wijzigingen in de manier waarop wij cookies of soortgelijke gegevensverzamelingstechnologieën gebruiken; Wanneer
Om ervoor te zorgen dat onze documentatie voldoet aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en overheidsbeleid en in de toekomst up-to-date blijft.
Indien wettelijk vereist, stellen wij u op de hoogte van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden of andere documenten waarop zij betrekking hebben door een kennisgeving op de Website te plaatsen en/of door een bijgewerkte versie van deze Gebruiksvoorwaarden of andere documenten op onze Website te plaatsen met een nieuwe ingangsdatum aan het begin.

U dient deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere documenten waarnaar ze verwijzen elke keer dat u onze Website bezoekt te lezen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de voorwaarden die op dat moment op u van toepassing zijn.

Onze winkel wordt gehost op de website van Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

In dit document verwijst de term "Gebruiker" of "Gebruiker" naar elke persoon die de Website bezoekt en/of gebruikt.

U bent verantwoordelijk voor andere personen die onze website via uw apparaat of internetverbinding bezoeken:
U moet ervoor zorgen dat alle personen die uw computer(s) of apparaat(ken) op onze Website bezoeken, of die gemachtigd zijn of in staat zijn om uw computer(s) of apparaat(ken) te benaderen om onze Website te bezoeken, of die uw internetverbinding gebruiken, op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere documenten waarnaar zij verwijzen en dat deze personen ook gebonden zijn aan en zich zullen houden aan deze Gebruiksvoorwaarden. Indien dergelijke personen om welke reden dan ook niet akkoord gaan of verkiezen deze Gebruiksvoorwaarden niet te aanvaarden, mag en moet u hen geen toegang verlenen tot of gebruik laten maken van onze website.

1. beschikbaarheid van onze website
Wij geven in dit verband geen verklaringen of garanties:

De Website is te allen tijde of vanaf een bepaalde geografische locatie toegankelijk;
Uw toegang tot de Website ononderbroken of ononderbroken zal zijn; Waarbij
De Website toegankelijk is of geoptimaliseerd is voor elke browser, computer, tablet, telefoon of schermplatform.
Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de Website of een deel daarvan op te schorten om welke reden dan ook, met inbegrip van commerciële of operationele redenen, zodra deze bekend worden. Indien wij van mening zijn dat wij de toegang tot de Website voor langere tijd moeten opschorten, zullen wij ons best doen om u, indien mogelijk, vooraf te informeren. Onze website is bedoeld voor gebruikers in Nederland en België. De Website kan echter ook vanuit andere landen worden bezocht,

2. Beschrijving van de diensten
In overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen, verstrekt de Vennootschap gebruikers informatie over onze producten en stelt hen in staat deze producten te kopen via de Website. Via de Website kunnen gebruikers ook opmerkingen plaatsen (of andere door gebruikers gegenereerde inhoud), een account aanmaken, zich inschrijven op wachtlijsten voor producten, deelnemen aan een wedstrijd of promotie, gebruikerscommentaren of commentaar indienen, reageren op optionele enquêtes, contact opnemen met de klantenservice of anderszins interactie hebben met de Website. Voor sommige van onze diensten moeten gebruikers persoonlijke informatie verstrekken zoals gespecificeerd in ons Privacybeleid.

3. Informatie voor klanten
Als wij u accountinformatie verstrekken, zoals uw gebruikersnaam, identificatienummer, accountcode en/of wachtwoord, dient u deze informatie vertrouwelijk en privé te houden en niet aan derden bekend te maken. Alle accountinformatie wordt alleen beschikbaar gesteld aan de accounthouder en aan niemand anders. U bent verantwoordelijk voor alle gevolgen van ongeoorloofde toegang tot uw account als gevolg van bekendmaking van uw accountgegevens aan derden.

Wanneer wij u de mogelijkheid bieden uw eigen inloggegevens te kiezen, inclusief een wachtwoord, raden wij u aan unieke inloggegevens te gebruiken voor uw eigen gebruik van deze website en niet de informatie van anderen op andere websites of direct beschikbare informatie over u te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van ongeoorloofde toegang tot uw account als gevolg van het delen van uw inloggegevens met derden.

Gebruik nooit de account van een andere gebruiker zonder diens toestemming. U moet nauwkeurige en volledige informatie verstrekken bij het opzetten van uw account. U gaat ermee akkoord geen inloggegevens van anderen te vragen, te verzamelen of te gebruiken. Wij verbieden het aanmaken van een account voor iemand anders dan uzelf, en u gaat ermee akkoord geen account aan te maken. U garandeert ook dat alle informatie die u ons bij registratie en op elk ander moment verstrekt waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig is. U stemt ermee in uw informatie bij te werken wanneer dat nodig is om de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan te handhaven.

Wij behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving de toegang tot uw account te blokkeren in geval van een daadwerkelijke of vermoede schending van deze Gebruiksvoorwaarden of enig ander document waarop zij betrekking hebben, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indien wij een vermoeden hebben van onbevoegde toegang tot uw account of onbevoegde bekendmaking van uw inloggegevens.

Indien u weet of vermoedt dat de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens is geschonden, bijvoorbeeld door bekendmaking aan een derde, dient u uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen. Indien u er niet in slaagt uw wachtwoord te wijzigen, dient u ons hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte te stellen.

Als u producten van de Website wilt kopen of informatie over de Diensten wilt ontvangen, ontvangen wij of onze e-commerce provider contact- en betalingsgegevens van u ("Klantgegevens"). U kunt bepaalde betalings- en afrekenopties van de Website omleiden naar een website van een derde partij.

Door het verstrekken van Klantgegevens gaat u akkoord met: (i) deze Gebruiksvoorwaarden; (ii) correcte, nauwkeurige, actuele en volledige Klantgegevens te verstrekken; (iii) Klantgegevens onmiddellijk te onderhouden en bij te werken om deze correct, nauwkeurig, actueel en volledig te houden; (iv) de vertrouwelijkheid van Klantgegevens voor veiligheidsdoeleinden te beschermen; (vi) ervoor te zorgen dat u uw account aan het einde van elke sessie naar behoren afsluit en het Bedrijf onmiddellijk in kennis te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging; en (vii) de volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden in het kader van een voor u ingestelde Klantaccount.

Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw verzuim om aan de bovenstaande vereisten te voldoen. Indien u onjuiste, onnauwkeurige, verouderde of onvolledige informatie verstrekt waartoe u niet gemachtigd bent, of indien het Bedrijf redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onjuist, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, kan het Bedrijf uw account en uw huidige of toekomstige gebruik van de Diensten (of een deel daarvan) beëindigen. Door uw Betalingsinformatie in te dienen, verleent u het Bedrijf een eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om deze informatie te gebruiken, te reproduceren, door te geven en weer te geven in verband met het verlenen van de Diensten van het Bedrijf aan u.

4. Geschiktheid
Deze Website is alleen bedoeld voor gebruikers die meerderjarig zijn in hun woonplaats, en elke toegang, gebruik of toegang tot de Website door minderjarigen is ongeoorloofd, zonder licentie en in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. . Indien u deze Gebruiksvoorwaarden of een overeenkomst tussen u en ons schendt, of om enige andere reden, kan het Bedrijf op elk moment naar eigen goeddunken de toegang tot door u op de Website geplaatste inhoud of informatie (of enig deel, aspect of functie van de Dienst of de Website) beëindigen en/of verbieden. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw lidmaatschap.

5. Eigendomsrechten
Bedrijf behoudt zich alle rechten, aanspraken en belangen voor in en op de Diensten en alle gegevens, informatie, inhoud en materialen die in de Diensten beschikbaar worden gesteld. Bedrijf behoudt ook alle rechten, aanspraken en belangen in en op de zakelijke processen, procedures, methoden en technieken gebruikt in verband met de Diensten en alle octrooirechten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendom en eigendomsrechten die wereldwijd in de Diensten bestaan ("Intellectuele eigendom"). Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, tekst, afbeeldingen, graphics, video, informatie, software, muziek, geluid en andere bestanden, en de selectie en ordening daarvan (de "Inhoud van de Website") is ons exclusieve eigendom, alle rechten voorbehouden. De inhoud van de website mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, verspreid, ingelijst, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, gepost, verzonden of verkocht in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook in strijd zijn met toepasselijke wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake auteursrecht en handelsmerken en toepasselijke communicatievoorschriften en -statuten. Tenzij anders vermeld, mag niets in deze gebruiksvoorwaarden worden opgevat als het verlenen van een licentie op intellectuele eigendomsrechten, hetzij door uitsluiting, implicatie of anderszins. De inhoud van deze website mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, verspreid, ingelijst, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, gepost, verzonden of verkocht in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook in strijd zijn met toepasselijke wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake auteursrecht en handelsmerken en toepasselijke communicatievoorschriften en -statuten. Tenzij anders vermeld, mag niets in deze gebruiksvoorwaarden worden opgevat als het verlenen van een licentie op intellectuele eigendomsrechten, hetzij door uitsluiting, implicatie of anderszins. De inhoud van deze website mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, verspreid, ingelijst, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, gepost, verzonden of verkocht in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook in strijd zijn met toepasselijke wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake auteursrecht en handelsmerken, en toepasselijke communicatievoorschriften en -statuten. Tenzij anders vermeld, mag niets in deze Gebruiksvoorwaarden worden opgevat als een licentie van intellectuele eigendomsrechten, hetzij door uitsluiting, implicatie of anderszins. Dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook in strijd zijn met toepasselijke wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake auteursrecht en handelsmerken en toepasselijke communicatievoorschriften en -statuten. Tenzij anders vermeld, mag niets in deze Gebruiksvoorwaarden worden opgevat als een licentie van intellectuele eigendomsrechten, hetzij door uitsluiting, implicatie of anderszins. Dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook in strijd zijn met toepasselijke wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteurs- en handelsmerkwetten en toepasselijke communicatievoorschriften en -statuten. Tenzij anders vermeld, mag niets in deze Gebruiksvoorwaarden worden opgevat als een licentie van intellectuele eigendomsrechten, hetzij door uitsluiting, implicatie of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook in strijd zijn met toepasselijke wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetten inzake auteursrecht en handelsmerken en toepasselijke communicatievoorschriften en -statuten. Tenzij anders vermeld, mag niets in deze Gebruiksvoorwaarden worden opgevat als een licentie van intellectuele eigendomsrechten, hetzij door uitsluiting, implicatie of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Tenzij anders vermeld, mag niets in deze Gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd als een licentie van intellectuele eigendomsrechten, hetzij door uitsluiting, implicatie of anderszins.

6. informatie en inhoud op onze website op onbetrouwbare basis.
Onze website is van tijd tot tijd voor u beschikbaar om u te voorzien van algemene informatie over ons, ons bedrijf en de producten en diensten die wij aanbieden. Wij stellen onze website niet beschikbaar voor enig ander doel, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden.

De inhoud van onze website dient niet te worden opgevat als advies. U mag niet vertrouwen op de inhoud van onze website en moet uw eigen onafhankelijke professionele mening vragen voordat u besluit om geheel of gedeeltelijk te handelen op basis van de beschikbare inhoud.

Wij geven geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud of het materiaal dat van tijd tot tijd beschikbaar is op onze website nauwkeurig, actueel of volledig is.

7. Toegestaan gebruik van materiaal op onze website
De inhoud van onze website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik. U mag de inhoud van onze website afdrukken of verspreiden voor wettige, persoonlijke, privé- en niet-commerciële doeleinden, en u mag de inhoud van onze website ook verspreiden onder anderen binnen uw organisatie. U mag geen inhoud van onze website extraheren, reproduceren of verspreiden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Als u inhoud van onze website afdrukt, downloadt, deelt of doorgeeft aan derden, mag u de tekst op onze website niet toevoegen, verwijderen of anderszins wijzigen; u mag de begeleidende tekst van dergelijke afbeeldingen, media of grafieken niet verwijderen; en u moet ervoor zorgen dat alle inhoud die u aan derden verstrekt een nauwkeurige weergave is van de inhoud zoals die op onze website staat.

Het gebruik van een robot, datamining- of kopieertechnologie of andere soortgelijke hulpmiddelen van derden om gegevens of inhoud van onze website te extraheren of te reproduceren is verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Elke keer dat u inhoud of materiaal van onze website verspreidt naar een derde partij, moet u ons erkennen als de auteursrechthebbende van die inhoud of dat materiaal (of een andere auteursrechthebbende als wij die genoemd hebben) op het moment van verspreiding van die inhoud of dat item.

8. Inhoud van de website en de producten
Wij garanderen niet dat de informatie op de website juist, volledig of actueel is. Elk gebruik van het materiaal op deze website is op eigen risico. De prijzen en beschrijvingen van onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of derden voor wijzigingen, opschortingen of onderbrekingen van de dienstverlening.

Informatie op de Website over onze producten kan typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten, waaronder productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of een bestelling te annuleren als de informatie op de Website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie op de Website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Een bepaalde update van de Website mag niet worden opgevat als een indicatie dat alle informatie op de Website is gewijzigd of bijgewerkt.

Bepaalde producten zijn mogelijk alleen online verkrijgbaar via de website en zijn onderworpen aan ons retourbeleid. Sommige producten kunnen slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn. Hoewel wij alles in het werk hebben gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten op de website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de kleuren correct op uw computer worden weergegeven. Wij behouden ons het recht voor de hoeveelheden van elk product dat wij aanbieden te beperken en elk product op elk moment stop te zetten.

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren en wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon of per bestelling beperken of annuleren. In het geval van een wijziging of annulering van een bestelling zullen wij trachten u op de hoogte te stellen via het e-mailadres en/of factuuradres of telefoonnummer dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst via een wederverkoper, detailhandelaar of distributeur.

9. Door gebruikers ingediende inhoud
Door informatie in te dienen via de Site of links naar sociale media op de Site, inclusief productrecensies, foto's, opmerkingen of andere berichten, verklaart u dat uw inzending bestaat uit origineel materiaal waarop u alle rechten bezit; dat uw inzending geen inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, handelsmerk, patent, privacy of rechten die aanleiding geven tot claims van verduistering van ideeën of publiciteitsrecht dat uw inzending geen beledigend, vulgair, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, obsceen of bewust onjuist materiaal bevat en dat uw inzending geen persoonlijke of persoonlijk identificeerbare informatie over derden bevat.

U erkent verder dat uw Inzending het exclusieve eigendom wordt van het Bedrijf, dat geen enkele Inzending zal worden geretourneerd of vertrouwelijk zal worden gehouden, dat het Bedrijf niet verplicht is de Inzending te gebruiken of u ervoor te betalen, dat het Bedrijf de Inzending zal publiceren op alle markten wereldwijd en in alle media die nu bekend zijn of ontdekt kunnen worden, inclusief de Website, op een doorlopende basis; Bedrijf kan inhoud bewerken of verwijderen die wij, naar eigen goeddunken, illegaal, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten, of die inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van een andere partij of deze Gebruiksvoorwaarden; de Inzending kan worden gewijzigd in lengte, duidelijkheid en/of functionaliteit; wij kunnen uw naam weergeven in verband met de Inzending;

10. Verwijzingsprogramma
Het Bedrijf kan, naar eigen goeddunken, u de mogelijkheid bieden om klanten naar het Bedrijf te verwijzen en daarvoor beloningen te ontvangen ("Verwijzingsprogramma"). Door het indienen van Verwijzingen bij het Bedrijf, erkent u dat u het recht hebt om dergelijke Verwijzingen te doen, dat de Verwijzingen de privacy of andere rechten van derden niet schenden en dat de Verwijzingen deze Gebruiksvoorwaarden niet schenden. . U erkent verder dat Bedrijf het Verwijzingsprogramma op elk moment naar eigen goeddunken kan beëindigen. Als het Bedrijf het aanbevelingsprogramma beëindigt, is het Bedrijf niet verplicht u te compenseren voor de verwijzingen en vervalt uw recht op verwijzingen.

11. Verboden gebruik van onze website
U stemt ermee in de Website en de Dienst alleen te gebruiken voor wettige en redelijke doeleinden en in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle toepasselijke wetten, regels of voorschriften.

U mag geen enkel deel van onze Website of enige inhoud op onze Website reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden.

U mag onze website of een deel ervan, of een van onze systemen, hardware of apparatuur, of de netwerken waarop onze website wordt gehost, of enige software die wij gebruiken om de website te maken of te wijzigen, of enig materiaal, apparatuur, netwerk, server, software of technologie in eigendom van of beheerd door ons, of in eigendom van of beheerd door een derde partij, niet openen of gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

U mag onze website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. U mag onze website niet gebruiken

voor enig doel dat onwettig is of op enige wijze in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving, hetzij lokaal, nationaal of internationaal;
voor frauduleuze doeleinden;
Ongevraagde of onbevoegde reclame maken of op enigerlei wijze direct of indirect verzoeken of ongevraagde e-mails versturen, communiceren of andere goederen, diensten of activiteiten verkopen die niet door ons zijn toegestaan;
virussen, malware, adware, spyware, wormen, Trojaanse paarden, keyloggers, spyware, logische bommen, tijdbommen of andere schadelijke programma's of code die het gebruik of de werking van de Website, onze materialen of systemen, of de computerdownload van een tablet, telefoon of ander apparaat van een gebruiker of een derde kunnen verstoren, te downloaden of te verzenden, of inhoud of materiaal te downloaden dat dergelijke inhoud bevat;
communiceren met, schade berokkenen aan of pogen schade toe te brengen aan kinderen; waar
op enige wijze of voor enig doel in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of de voorwaarden van een van de documenten waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.
de Dienst te gebruiken op een manier die de Dienst kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of die het gebruik van de Dienst door een andere partij belemmert;
Proberen onbevoegde toegang te krijgen tot de Website, de Dienst of enige computersystemen of netwerken verbonden met de Dienst door hacken, password mining of enige andere middelen;
Gebruikersaccounts automatisch of onder valse of frauduleuze voorwendselen aan te maken;
Te schande maken, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins de rechten van anderen schenden (bijvoorbeeld het recht op privacy en publiciteit);
Geen ongepaste, lasterlijke, schadelijke, obscene of illegale inhoud uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins via de Dienst beschikbaar maken; Geen inhoud uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins via de Dienst beschikbaar maken die inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, auteursrecht, handelsgeheim of ander eigendomsrecht van enige partij, tenzij u dergelijke rechten bezit of toestemming hebt van de eigenaar om dergelijke inhoud te plaatsen;
Uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken via de Dienst die piramidespelen, kettingbrieven of verstorende commerciële of promotionele berichten of ander wettelijk verboden materiaal bevordert;
Mailinglijsten, listservs of enige vorm van geautomatiseerde respons of "spam" via de Dienst te exploiteren;
Software, apparatuur of andere handmatige of geautomatiseerde processen gebruiken om pagina's van de Website te "crawlen" of te "spideren", met inbegrip van de praktijken van "screen scraping", "database scraping" of andere activiteiten om inhoud of andere informatie te verkrijgen;
Het verstoren of proberen te verstoren van de goede werking van de Dienst of activiteiten die op de Dienst worden uitgevoerd, inclusief het gebruik van framingtechnieken om Inhoud of andere eigendomsinformatie in te sluiten, pop-ups te plaatsen op pagina's van de Website of anderszins de pagina's van de Website weer te geven;
het downloaden van een bestand dat door een andere gebruiker is geplaatst en waarvan u weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat het niet legaal op deze manier mag worden verspreid;
U voordoen als een andere persoon of entiteit of een licentie, wettelijke of andere passende kennisgeving of eigendomsaanduiding of aanduiding van de oorsprong of bron van materiaal vervalsen of verwijderen;
Auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsvermeldingen in of op de Dienst verwijderen;
Zoek-/opzoekrobots of -toepassingen of andere apparaten gebruiken om toegang te krijgen tot enig deel van de Dienst of om informatie over de gebruikers ervan te verzamelen voor ongeoorloofde doeleinden;
Inhoud indienen die uitdrukkelijk of ten onrechte aangeeft dat dergelijke Inhoud wordt gesponsord of onderschreven door het Bedrijf, een van zijn filialen of een andere derde partij;
De Service gebruiken voor illegale of onbevoegde doeleinden (inclusief maar niet beperkt tot het schenden van Europese wetten of voorschriften of gelijkwaardige wetten of voorschriften in een buitenlands rechtsgebied);
Het promoten of verstrekken van informatie over illegale activiteiten of het promoten van fysieke schade of letsel aan een groep of persoon;
het delen of bekendmaken van informatie over een beleggingsaanbod dat via de Dienst is ontvangen aan een derde partij; Wanneer
het gebruik van de Dienst voor andere commerciële doeleinden dan uw persoonlijk gebruik.
Geef ons geen informatie over uzelf als u jonger bent dan 18 jaar of over iemand anders:

jonger zijn dan 18 jaar
als zij 18 jaar of ouder zijn, tenzij u hun voorafgaande schriftelijke toestemming hebt verkregen om ons informatie over hen te verstrekken.
U mag ons geen informatie verstrekken die als "gevoelige persoonsgegevens" wordt beschouwd. "Gevoelige persoonsgegevens" is informatie over u of een andere persoon die uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of genetische gegevens, biometrische gegevens, informatie over uw gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid omvat.

Als u ons onbedoeld of opzettelijk dergelijke informatie verstrekt, wordt u geacht te hebben ingestemd met onze verwerking op basis van artikel 9, lid 2, onder a), van de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/769).

12. Virussen en andere schadelijke inhoud
Wij kunnen niet garanderen dat onze website vrij is van virussen of andere malware. We zullen echter redelijke inspanningen leveren om te voorkomen dat dergelijke virussen of bugs naar onze website worden geüpload. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of virussen die op onze website aanwezig kunnen zijn, noch voor enige software die vanaf onze website naar uw computer wordt overgebracht, noch voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het bestaan of de werking van dergelijke programma's.

U moet ervoor zorgen dat uw computer of ander surfapparaat over een actuele en doeltreffende virusbescherming beschikt.

U mag op onze website geen virussen, malware, spyware, adware, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen, tijdbommen, keyloggers of andere kwaadaardige of schadelijke programma's of code downloaden of er op enigerlei wijze toegang toe verkrijgen.

U mag geen software of technologie van derden gebruiken om te proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot onze website, servers, systemen, hardware, software of gegevens.

U mag geen denial-of-service-aanval op onze website uitvoeren.

Wij kunnen elke inbreuk of vermoedelijke inbreuk op deze clausule 12 (virussen en andere schadelijke inhoud) melden aan de relevante autoriteiten en uw identiteit bekendmaken.

13 Gelinkte sites
De Website kan links bevatten naar andere websites, toepassingen en bronnen. Links op de Website kunnen Gebruikers in staat stellen de Website te verlaten en naar websites te gaan die door andere partijen dan het Bedrijf worden beheerd, met inbegrip van betalingspagina's voor diensten of andere functies. De Onderneming onderschrijft niet en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, diensten of goederen die beschikbaar zijn op of van dergelijke websites, toepassingen of bronnen. De Gelinkte Sites staan niet onder controle van de Onderneming en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van een Gelinkte Site of een link op een Gelinkte Site die niet het eigendom is van of beheerd wordt door de Onderneming, of wijzigingen of updates van dergelijke sites. Deze links naar websites beheerd door derden houden geen goedkeuring, garantie of waarborg in door het Bedrijf of een van zijn filialen van een derde partij of zijn inhoud, of het bestaan van een partnerschap, joint venture, agentschap of andere relatie tussen het Bedrijf of een van zijn filialen en de gelinkte derde partij of zijn inhoud. Websites van derden zijn niet onderworpen aan onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Het Bedrijf garandeert of waarborgt geen enkele derde partij of hun inhoud, noch het bestaan van een partnerschap, joint venture, agentschap of andere relatie tussen het Bedrijf of een van zijn gelieerde ondernemingen en een gelieerde derde partij of hun inhoud. Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de handelingen, producten, inhoud en/of informatie van dergelijke derden en andere derden en/of hun websites. Websites van derden zijn niet onderworpen aan onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Het Bedrijf garandeert of waarborgt geen enkele derde partij of hun inhoud, noch het bestaan van een partnerschap, joint venture, agentschap of andere relatie tussen het Bedrijf of een van zijn gelieerde ondernemingen en een gelieerde derde partij of hun inhoud. Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de handelingen, producten, inhoud en/of informatie van dergelijke derden en andere derden en/of hun websites. Websites van derden zijn niet onderworpen aan onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. U dient hun privacyverklaringen en andere gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen. een agentschap of andere relatie tussen het Bedrijf of een van zijn filialen en een gerelateerde derde partij of hun inhoud. Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de handelingen, producten, inhoud en/of informatie van dergelijke derden en andere derden en/of hun websites. Websites van derden zijn niet onderworpen aan onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. U dient hun privacyverklaringen en andere gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te nemen. agentschap of andere relatie tussen het Bedrijf of een van zijn filialen en een gerelateerde derde partij of zijn inhoud. Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de handelingen, producten, inhoud en/of informatie van dergelijke derden en andere derden en/of hun websites. Websites van derden zijn niet onderworpen aan onze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid. U dient hun privacyverklaringen en andere gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te nemen. Gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid. U dient hun privacyverklaringen en andere gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig door te nemen. U dient hun privacyverklaringen en andere gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te nemen.

14 Links naar onze website
Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u geen link naar onze website plaatsen.

Als u onze toestemming hebt gekregen om naar onze website te linken:

U mag een link naar onze website plaatsen op andere websites die uw eigendom zijn, op voorwaarde dat die websites en het gebruik van links naar onze website voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden;
Wanneer u op een andere website een link naar onze website plaatst, gaat u ermee akkoord dit op een gepaste manier te doen en niet op een lasterlijke of denigrerende manier die ons of ons bedrijf schaadt; en
U mag geen link naar onze website plaatsen om enige vorm van joint venture, partnerschap, samenwerking, affiliatie, zakelijke relatie, goedkeuring of goedkeuring met betrekking tot ons te suggereren wanneer deze niet bestaat en in ieder geval zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
Wij kunnen te allen tijde de toestemming voor een link naar onze website intrekken. Als wij de toestemming voor een link naar onze website intrekken en u daarvan in kennis stellen, moet u elke link naar onze website onmiddellijk verwijderen of laten verwijderen.

15 Afstand van aansprakelijkheid
U erkent dat de verwerking en overdracht van communicatie in verband met het gebruik van de Website of de Diensten, met inbegrip van uw gegevens, overdracht via verschillende netwerken en veranderingen kunnen inhouden om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten van de verbinding met verschillende netwerken of apparaten. Daarom gaat u ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor de tijdigheid, verwijdering, verkeerde aflevering of het niet bewaren van gegevens, informatie of inhoud die door u via de Website zijn ingediend.

Het Bedrijf levert de Website en de Diensten "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie of voorwaarde, uitdrukkelijk of impliciet. Voor zover wettelijk toegestaan wijst het Bedrijf uitdrukkelijk alle impliciete garanties af, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

Het Bedrijf geeft geen verklaringen of garanties dat (i) de Website of de Diensten aan uw verwachtingen of vereisten zullen voldoen, (ii) de Website of de Diensten ononderbroken, tijdig, nauwkeurig, veilig, volledig of vrij van fouten zullen zijn, (iii) resultaten of informatie die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Website of de Diensten nauwkeurig, tijdig, volledig of betrouwbaar zullen zijn, en (iv) eventuele fouten in de software die wordt gebruikt op de Website of in verband met de Diensten zullen worden gecorrigeerd. Vele factoren buiten de controle van het Bedrijf kunnen de werking van de Website beïnvloeden, met inbegrip van maar niet beperkt tot storingen van telecommunicatienetwerken, en het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige storing van de Website.

Hoewel al het mogelijke is gedaan om een veilige en betrouwbare website te bieden, is het Bedrijf niet verantwoordelijk voor de veiligheid van informatie die via het internet wordt verzonden, de nauwkeurigheid van informatie op de website of de gevolgen van het vertrouwen op dergelijke informatie. De Onderneming en haar filialen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertragingen of andere niet-nakoming buiten hun macht, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelingen van God, handelingen van de Klant of een van zijn vertegenwoordigers, militaire of civiele handelingen van overheden, branden of andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, slechte weersomstandigheden, epidemieën, oorlog, rellen, terrorisme, telecommunicatiestoringen of computervirussen. De Website kan van tijd tot tijd tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoud of andere redenen.

16 Beperking van aansprakelijkheid
Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit indien dit onwettig zou zijn, bijvoorbeeld in geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid. Indien de volgende aansprakelijkheidsbeperkingen geheel of gedeeltelijk niet op u van toepassing zijn onder het toepasselijke recht, zullen de beperkingen alleen op u van toepassing zijn voor zover maximaal is toegestaan onder het toepasselijke recht.

Als u goederen of diensten van onze website koopt, kunnen verdere uitsluitingen van aansprakelijkheid van toepassing zijn. Deze worden uiteengezet in onze algemene verkoopvoorwaarden.

Behoudens het voorgaande zullen wij (met inbegrip van onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, leden, werknemers of agenten) in geen geval aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies, schade (direct, indirect, bestraffend, daadwerkelijk, gevolgschade, incidenteel, speciaal, exemplarisch of anderszins), kosten, uitgaven, aansprakelijkheden of boetes, hetzij in verband met een contract, administratieve inbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen, voorzienbaar of onbekend, voortvloeiend uit, in verband met of gerelateerd aan:

Uw gebruik van onze website;
Eventuele schade aan of verlies van gegevens;
Elke onmogelijkheid om toegang te krijgen tot onze website, inclusief maar niet beperkt tot onderbreking, opschorting of terugtrekking van onze website (om welke reden dan ook);
Elk gebruik van inhoud of materiaal op onze website, inclusief het vertrouwen dat u stelt in dergelijke inhoud of materiaal;
Elk verlies van besparingen, winsten, verkopen, zaken of inkomsten;
Schade aan reputatie of goodwill;
Verlies van besparingen;
Verlies van activa of kansen; Waar
Elke andere secundaire, indirecte of gevolgschade,
Zelfs als wij zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade, in het geval van verlies, schade, kosten, uitgaven, aansprakelijkheden of boetes, neemt u, zonder beperking, de volledige kosten van alle noodzakelijke diensten, reparaties of correcties op u.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen voorkomen als u onze tips voor het toepassen van een gratis update die wij u gratis ter beschikking stellen, had opgevolgd, of voor schade die is veroorzaakt doordat u de installatie-instructies niet correct heeft opgevolgd of niet heeft voldaan aan de minimale systeemvereisten die wij u hebben meegedeeld.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor lasterlijke, beledigende of illegale inhoud of gedrag van derden en dat het risico van schade of nadeel als gevolg van het voorgaande uitsluitend bij u berust.

U stemt ermee in dat in het geval u schade, verlies of letsel lijdt als gevolg van of in verband met ons handelen of nalaten, de mogelijke schade die u lijdt niet onherstelbaar of voldoende is om u te onderwerpen aan een gerechtelijk bevel dat het gebruik van websites, diensten, eigendommen, producten of andere inhoud die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door ons en dat u niet het recht hebt om websites, eigendommen, producten, diensten of andere inhoud die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door ons te ontwikkelen, te vervaardigen, te distribueren, te adverteren, weer te geven of te exploiteren.

Voor zover enige bepaling van deze clausule 16 (BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID) geen openlijke afwijzing van aansprakelijkheid is, zal deze worden opgevat als een beperking van aansprakelijkheid die onze aansprakelijkheid jegens u beperkt voor zover de wet dat toestaat.

Ons bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen of zijn licentiegevers en hun respectieve werknemers, agenten, directeuren, functionarissen en aandeelhouders zijn verantwoordelijk voor alle problemen (hoe dan ook ontstaan, inclusief nalatigheid), (i) verlies of wijziging van gegevens, winstderving of bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, of (ii) de kosten van aanschaf van vervangende goederen, diensten of technologie. Sommige staten staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, zodat de bovenstaande uitsluitingen alleen van toepassing zijn voor zover de wet dat toestaat.

17 Vrijwaring
U (en elke derde partij voor wie of namens wie u een account of activiteit op de Site beheert) gaat ermee akkoord ons te verdedigen (op ons verzoek) en ons te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke honoraria van advocaten en kosten, voortvloeiend uit of in verband met een van de volgende zaken (inclusief als gevolg van uw directe activiteiten op de Site of namens u):

Uw downloads, toegang of gebruik van de Website;
Uw inbreuk of vermeende inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden;
Uw schending van de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendom, publiciteit, vertrouwelijkheid, eigendoms- of privacyrechten;
Uw schending van een wet, regel, verordening, code, statuut, verordening of bevel van een overheids- of semi-overheidsinstantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot regelgevende, administratieve en wetgevende organen; of een verkeerde voorstelling van zaken die u maakt.
U gaat ermee akkoord het Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve werknemers, agenten, directeuren, functionarissen en aandeelhouders te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid, verliezen, vorderingen, schade, kosten en uitgaven (met inbegrip van honoraria en redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit (i) uw gebruik of misbruik van de Site of de Diensten, (ii) uw schending of vermeende schending van deze Gebruiksvoorwaarden, en (iii) uw schending van een wet, regel, voorschrift of wet van een derde partij in verband met uw gebruik van de Site of de Diensten.

U zult meewerken aan de verdediging van een vordering zoals door ons gevraagd. Wij behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging en controle te hebben over elke zaak waarvoor u schadeloos wordt gesteld en u mag geen enkele claim schikken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

18. leeftijdsbeperkingen voor het gebruik van onze website
Door deze Website te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie, en dat u ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van deze Website door minderjarigen die van u afhankelijk zijn.

19. Beëindiging
U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u, een waarschuwing kan geven, tijdelijk of voor onbepaalde tijd, of naar eigen goeddunken uw account kan beëindigen om welke reden dan ook, met of zonder oorzaak of waarschuwing en zonder aansprakelijkheid. In het geval van beëindiging van uw account kan het Bedrijf naar eigen goeddunken gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Website verwijderen en/of opslaan. Na beëindiging heeft het Bedrijf geen verdere verplichtingen jegens u.

20 Diversen
Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Website en de Diensten, en vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten tussen u en het Bedrijf. Indien een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven, en de overige bepalingen blijven volledig van kracht. Het onvermogen van het Bedrijf om een recht of bepaling van deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. De bepalingen van artikel 3-8 en 10-14 blijven ook na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht.

Deze website is bedoeld voor bezoekers die in Europa wonen. Vanwege het wereldwijde karakter van het internet is de website echter ook toegankelijk voor niet-Europese ingezetenen. Wij verklaren niet dat de Website geschikt of beschikbaar is voor gebruik in landen buiten Europa. Bezoekers die de Website vanuit een niet-Europees land bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot deze toegang.

21 Opdracht
Het Bedrijf kan deze Servicevoorwaarden te allen tijde overdragen aan een dochteronderneming, moedermaatschappij of opvolger in een fusie of verkoop van vrijwel al haar activa. U mag deze Servicevoorwaarden niet toewijzen of overdragen. Indien een bepaling van deze Servicevoorwaarden om welke reden dan ook onuitvoerbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Als u vragen of opmerkingen hebt, of schendingen van deze Overeenkomst wilt melden, inclusief de ontvangst van spam van een gebruiker, neem dan contact op met het Bedrijf door een e-mail te sturen met "Servicevoorwaarden" in de onderwerpregel.